One A Day Đường Phèn 15% lọ đơn 70ml

Thành phần : Nước, Yến tươi 15%,đường phèn, Chất làm dày (INS 327, INS 401, INS 406), Chất ổn định ( INS 415, INS 418 ), chất bảo quản ( 202 ), hương yến tổng hợp

Danh mục: